Σχετικά με το έργο

Εν συντομία

Το έργο GEO-Academy, που θα υλοποιηθεί μεταξύ 2023 έως 2026, εντάσσεται στο πλαίσιο του Erasmus+ Teacher Academies με στόχο την ανάπτυξη ενός μικτού βάσει ικανοτήτων δικτύου για τη διδασκαλία της βιώσιμης ανάπτυξης χρησιμοποιώντας καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και γεωχωρικές τεχνολογίες. Το έργο θα χρησιμοποιήσει γεωτεχνολογίες αιχμής (Geographic Information Systems (GIS), Global Positioning Systems (GPS), Remote Sensing (RS) and Earth Observation (EO), συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, ανάλυση εικόνας και τεχνολογίες γεω-απεικόνισης), καθώς και σύγχρονα παιδαγωγικά πλαίσια, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και εργαλεία. Οι εν ενεργεία και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα εκπαιδευτούν στο πώς να διδάξουν τους βασικούς κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές τάξεις, από την ανώτερη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ θα υποστηριχθούν και για να αναπτύξουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό. Το δίκτυο GEO-Academy αποτελείται από βασικούς εταίρους και εμπειρογνώμονες από αλληλοσυμπληρώμενα υπόβαθρα (γεωεπιστήμονες, εμπειρογνώμονες στην επιστήμη του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα), οι οποίοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια βιώσιμη, υπερσύγχρονη σειρά ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς.

 

Ψηφιακές δεξιότητες

χρήση ψηφιακών εργαλείων, επίλυση προβλημάτων, τεχνολογικός αλφαβητισμός, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

Πράσινες δεξιότητες

αποτίμηση της βιωσιμότητας, υποστήριξη της δικαιοσύνης, προώθηση της φύσης, της κριτικής σκέψης, της συλλογικής δράσης

Χωρικές δεξιότητες

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Τεχνολογίες Παρατήρησης Γής, Γεωχωρική αφήγηση

Στόχοι

  • Ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της χρήσης γεωτεχνολογιών στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Διαφορετικά θέματα GIS θα λειτουργήσουν ως γέφυρα για την καλλιέργεια οριζόντιων εννοιών σε διαφορετικούς κλάδους.
  •  Αξιοποίηση ψηφιακών ευκαιριών, μέσω της δημιουργίας και χρήσης καινοτόμων εργαλείων, εφαρμογών και μοντέλων GIS, RS και EO.
  • Επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου μέσω της ψηφιακής αφήγησης που χρησιμεύει ως παιδαγωγικό εργαλείο για ένα διεπιστημονικό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης που θα εμπνεύσει και θα ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς να είναι ικανοί, εκπαιδευμένοι και ανοιχτοί σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης γύρω από αυτήν.
  • Προώθηση της επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών προσφέροντας ευέλικτες ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης βασισμένων σε σύγχρονες προσεγγίσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, που συνοδεύονται από διδακτικό υλικό και κατευθυντήριες γραμμές, για να διδάξουν στους μαθητές τη σημασία του να δρούμε από κοινού ως κοινωνία προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) σε κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
  • Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών υποστηρίζοντας τη σχολική κοινότητα να διαχειριστεί τη μελέτη φαινομένων με μία ολιστική άποψη, χρησιμοποιώντας την ομαδική διδασκαλία με εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων.
  •  Μετατροπή της επιστημονικής και ερευνητικής γνώσης σε εκπαιδευτικές πρακτικές.
  •  Παροχή πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε νέα και καινοτόμα διδακτικά εργαλεία, καθώς και ενίσχυση των γνώσεών τους πάνω σε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε πραγματικά φαινόμενα, έργα και προβλήματα.
  • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν νέες βασικές ικανότητες (ψηφιακές, πράσινες, χωρικές) προκειμένου να προετοιμάσουν τους μαθητές τους για μια σταδιοδρομία στους τομείς των γεωχωρικών επιστημών και του περιβάλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα και το ενδιαφέρον των μαθητών να ακολουθήσουν το μαθησιακό μονοπάτι της εκμάθησης STEAM.
  • Αναβάθμιση του ρόλου των σχολείων ως κοινωνικών καινοτόμων και ενεργών εταίρων στην προσπάθεια για κοινωνική αλλαγή προς την κλιματική αλλαγή. Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, ως ολότητα, θεωρούνται πράσινοι και γεω-μεταρρυθμιστές, πρεσβευτές και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ομάδα ανθρώπων και ενεργών πολιτών που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην κοινότητά τους.

Μεθοδολογία

Η προσέγγιση του έργου για να επιτύχει την ευαισθητοποίηση, την αλλαγή συμπεριφοράς και την περιβαλλοντική δράση των μελλοντικών πολιτών βασίζεται στην ενδελεχή εφαρμογή επιστημονικών στοιχείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Αυτή η γνώση μετατρέπεται σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε περιβάλλοντα τόσο τυπικής όσο και άτυπης μάθησης, καθώς και σε σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Οι στρατηγικές γραμμές δράσης του έργου περιλαμβάνουν: (α) τον προσδιορισμό βασικών επιστημονικών θεμάτων που εστιάζουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, (β) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου που ενισχύει τις ψηφιακές, πράσινες και χωρικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και (γ) τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε εκπαιδευτικό υλικό για μικτή, διαδικτυακή ή διά ζώσης εκπαίδευση.
Η όλη διαδικασία θα επιβλέπεται και θα διεξάγεται πιλοτικά από μια διεπιστημονική κοινοπραξία, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες στους τομείς των γεωγραφικών, περιβαλλοντικών και φυσικών επιστημών, ερευνητές της εκπαίδευσης της επιστήμης, εν ενεργεία δασκάλους και εκπαιδευτικούς. Αυτοί θα σχηματίσουν μια κοινότητα πρακτικής, η οποία θα συν-σχεδιάσει και θα αναπτύξει από κοινού το εκπαιδευτικό υλικό και τις εκπαιδευτικές στρατηγικές. Η επιστημονική, τεκμηριωμένη προσέγγιση διασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι ταυτόχρονα μεστό και εξαιρετικά αποτελεσματικό για τους εκπαιδευτικούς.
Έξι βασικά γεωχωρικά θέματα θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την επίτευξη των στόχων του έργου, ενώ η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα δομηθεί γύρω από τρεις πυλώνες ικανοτήτων (πράσινες, ψηφιακές ικανότητες και χωρικές δεξιότητες), που κρίνεται απαραίτητο να κατέχουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ενισχύσουν αποτελεσματικά την ευαισθητοποίηση των μαθητών τους για την Περιβαλλοντική και Αειφόρο Εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα δημιουργηθούν 7 Εθνικοί Κόμβοι, που αποτελούν τον πυρήνα της πλατφόρμας GEOBSERVE, η οποία θα φιλοξενήσει όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες και τα γεωχωρικά εργαλεία και το φόρουμ των εκπαιδευτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η πλατφόρμα GEOBSERVE θα είναι ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου και θα λειτουργεί ως ο βασικός κοινός κόμβος όπου θα ανεβαίνουν και θα διαμοιράζονται όλα τα αποτελέσματα του έργου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμες σε όποιον ενδιαφέρεται για τα ευρήματα του έργου.
Το έργο GEO-Academy περιλαμβάνει επίσης μεγάλης κλίμακας μαθήματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών τόσο σε τοπικό/εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, παρέχοντας πολύτιμη ανατροφοδότηση και επικύρωση για τα αποτελέσματα του έργου και την επιτυχή ανάπτυξη της ακαδημίας.

Εταίροι

National Technical University of Athens
Lund University
Eurisy
Cyprus Pedagogical Institute
University College of Teacher Education Tyrol
University of Coimbria
European University Cyprus
Austrian Space Forum
Ellinogermaniki Agogi
Spotin
Nucleo Interativo de Astronomia
Professional forum for Education (Bulgaria)

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?

Στείλτε μας μήνυμα!